Skip to main content

 

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów.
 4. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Siedziba – siedziba Sprzedawcy wskazana w Regulaminie.
 7. Sprzedawca – Patrycja Frańczak, Łowiskowa 14/1, 85-436 Bydgoszcz, NIP: 9671443723
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres e-mail: franczakpatrycja@gmail.com

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy zgłosić taką chęć poprzez email, telefonicznie lub w wiadomości prywatnej profilu social media.
 2. Sprzedawca odpowiada na wiadomość Kupującego przekazując wszystkie niezbędne informacje dotyczące usługi i odpowiadając na jego pytania.
 3. Następnie Kupujący akceptujący warunki współpracy dokonuje płatności.
 4. Sprzedający potwierdza otrzymanie płatności, termin, zasady współpracy.

§ 5 Koszt zamówienia

 1. Ceny podane na stronie internetowej infuture.fashion oraz w kanałach social media są cenami netto, chyba że wyraźnie napisane jest inaczej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nakładania dodatkowych opłat, jak również prawo do indywidualnej wyceny usług, gdy potrzeba Kupującego przekroczy warunki usługi opisane na stronie internetowej. O sytuacji Kupujący informowany jest niezwłocznie.

§ 5 Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego lub gotówką.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupioną usługę. Szczegóły realizacji usługi określone są w opisie każdego z produktów, a zakupione usługi są dostarczane zgodnie z ustalonymi warunkami.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający zobowiązuje się w takich przypadkach poinformować Kupującego o zmianie daty niezwłocznie po zaistniałych okolicznościach.
 3. Wszelkie dokumenty związane z transakcją przesyłane będą na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie rezerwowania terminu Konsultacji lub w prywatnej wiadomości, na co Kupujący wyraża zgodę.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na zasadach określonych w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta niezależnie od tego czy jest Konsumentem czy Przedsiębiorcą, jak i od rodzaju Towaru.
 2. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy usługa została już zrealizowana, gdy Kupujący nie pozwoli na przeprowadzenie usługi w ustalonym terminie i czasie lub zrezygnuje w trakcie jej trwania.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres franczakpatrycja@gmail.com
 5. Zwrot dokonanych płatności nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego w ciągu 7 dni od odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku subskrypcji usług, płatności realizowane są do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca, aby anulować subskrypcję należy powiadomić Sprzedawcę mailowo franczakpatrycja@gmail.com minimum 7 dni przed terminem kolejnej płatności. Sprzedawca nie dokonuje zwrotów za niepełne miesiące lub okresy, w których usługa pozostawała niewykorzystana.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na adres franczakpatrycja@gmail.com
 2. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem (zarówno dla sporów wynikających z umów krajowych, jak i transgranicznych): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. W przypadku spraw ponadgranicznych w ramach Unii Europejskiej, bezpłatnej pomocy Konsumentom udzielają również Europejskie Centra Konsumenckie, które informują Konsumentów o ich prawach oraz pomagają w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z ponadgranicznymi transakcjami. Wykaz Centrów znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/

§ 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie www.dawcaemocji.pl.

§ 10 Wymogi techniczne

Dla korzystania z usług Sprzedającego niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto e-mail.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, wynikające z usterek sprzętu, braku kompatybilność pomiędzy urządzeniami, czy awarii uniemożliwiających realizację zlecenia.
 2. Kupujący jest świadomy nietypowych, niestandardowych, odbiegających od norm metod i form pracy, a także bezpośredniej komunikacji Sprzedającego i akceptując Regulamin zgadza się na użycie prowokatywnego stylu pracy do realizacji usługi, jednocześnie nie będzie rościł sobie praw z tytułu zniewagi, mowy nienawiści lub innym zachowaniu obraźliwym w tym nieprzyzwoite znaki, gesty.
 3. Kupujący jest świadomy, że wszystkie informacje dostępne na stronie i w social mediach nie stanowią oferty, mają charakter ogólny. Tym samym Patrycja Frańczak nie może brać odpowiedzialności za wyniki i konsekwencje jakiejkolwiek próby wykorzystania udostępnianych informacji.
 4. Prowadzona komunikacja to rozmowy poufne, żadna ze stron nie ma prawa nagrywania audio, video oraz zdradzania szczegółów współpracy bez wyraźnej, pisemnej zgody obu stron.
 5. W przypadku warsztatów i audytu Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w programie w zależności od przebiegu procesu nauczania w grupie i dynamiki grupowej.
 6. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde kolejne zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu, który może zawierać inne warunki niż te na jakich realizowana była usługa poprzednio.
 7. Sprzedawca nie możemy zagwarantować, że każda Usługa widniejąca na naszej stronie internetowej będzie możliwa do realizacji w firmie Kupującego, a także nie ponosi odpowiedzialności za okres oczekiwania wynikający z dużej ilości zamówień.
 8. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin podlega prawu polskiemu pod warunkiem, że wybór ten nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które miałyby zastosowanie, gdyby nie dokonano wyboru prawa.
 9. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.
 10. Kupujący akceptując Regulamin oświadcza niniejszym, że jest właścicielem lub osobą uprawnioną do zawierania umów i zobowiązań oraz że firma, którą reprezentuje, nie korzysta z tzw. rajów podatkowych, a dane które nam przekazuje są aktualne i pełne.
 11. Kupujący zza granicy jest odpowiedzialny za zakup Usług, z których może legalnie korzystać, odpowiada też za wszystkie opłaty wynikające z transakcji w tym zapłatę ceł importowych, opłat pobieranych przez bank, za płatności międzynarodowe i wszelkiego rodzaju podatki pobierane w kraju Kupującego.

 

All rights reserved infuture.fashion